Chan-Thien-My-Company Ltd

Founded in 2007 With the purpose of providing vocational training and job to disable people.

Hai Duong Branch (Hoang Tan)

Address:Km 42 + 800

Hoang Tan - Chi Linh - Hai Duong

Tel: (+84) (0) 3203 591 112

Fax:  (+84) (0) 3203 591 116

 

Các tin liên quan
  Vị trí tìm thấy đồ 
  Location Found 
  The production team of the company 
  Đội ngũ sản xuất của công ty 
  Guests may visit and buy products in company 
Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Tin tức Liên Hệ