Chan-Thien-My-Company Ltd

Công ty Chân-Thiện-Mỹ được thành lập từ năm 2007 với mục đích dạy nghề miễn phí và tạo điều kiện làm cho người khuyết tật và các đối tượng chính sách xã hội

Hải Duong Branch (Hoang Tan)

Address: Km 42 + 800

Hoang Tan-Chi Linh-Hai Duong

Tel:(+84) (0) 3203 591 112

Fax:(+84) (0) 3203 591 116

Các tin liên quan
  BỘ MÁY CÔNG TY 
  Vị trí tìm thấy đồ 
  Location Found 
  The production team of the company 
  Đội ngũ sản xuất của công ty 
Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Tin tức Liên Hệ